Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt:

Sekretariat
tel: 12 614 33 03 (w godz. 07:00-14:30)
fax: 12 614 33 62
e-mail: anestezjologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

Informacja o stanie zdrowia pacjentów
tel: 012 614 33 34 (w godz. 11:00-12:00; 18:00-20:00)

 

 • Ordynator:

Prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła

Specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii; posiada Europejski Dyplom Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zatrudniony w Szpitalu od 1983 roku. Od 2002 roku pełnił obowiązki kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, od roku 2007 - Ordynator Oddziału. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1995 roku, a habilitację w 2009 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W grudniu 2016 roku otrzymał tytuł Profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Asystenci:

 • lek. med. Hubert Hymczak - z-ca Ordynatora
 • lek. med. Barbara Dziechciowska
 • lek. med. Ryszard Wieczorek
 • dr n. med. Teresa Wysocka
 • lek. med. Agnieszka Flis
 • lek. med. Agnieszka Pazdan
 • lek. med. Teresa Feluś
 • lek. med. Jan Martynów
 • lek. med. Anna Jarosz
 • lek. med. Joanna Mikietyńska
 • lek. med. Anna Majka-Łucarz
 • lek. med. Winicjusz Marcinkowski
 • lek. med. Mateusz Czapski
 • lek. med. Aneta Siekańska-Cholewa
 • lek.med.Aneta Zachara
 • lek.med. Benadeta Sroka
 • lek.med. Paweł Paprota

W pracy zespołu aktywnie uczestniczy kierownik Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ prof. dr hab. Janusz Andres.
W skład zespołu lekarzy wchodzą wyłącznie specjaliści z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, szczycący się opublikowaniem kilkuset prac naukowych także w czasopismach światowych o wysokim wskaźniku oddziaływania,w chwili obecnej prowadzony jest jeden przewód doktorski.

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Agnieszka Homel (Zespół pielęgniarski składa się z 70 wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek).

Zespół 5 rehabilitantów pod kierownictwem dr rehab. Dominiki Batyckiej

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Oddział dysponuje 23 łóżkami. Wszystkie stanowiska oddziału intensywnej terapii wyposażone są w respiratory, system pomp infuzyjnych, system kompleksowego monitorowania.
Oddział jest w pełni przygotowany do prowadzenia pacjentów  z różnymi postaciami ostrej niewydolności serca wraz z możliwością leczenia chorych z wszczepionymi  układami do mechanicznego wspomagania krążenia  oraz po przeszczepie serca.
Do dyspozycji zespołu pozostają urządzenia do:

 • mechanicznego wspomagania układu krążenia, w tym:

  IABP (kontrapulsacja wewnątrzaortalna),
  ECMO  w konfiguracji VV i VA (system pozaustrojowego utlenowania krwi)
  LVAD (urządzenie wspomagające pracę komór serca )

 • sztucznego wspomagania nerek: urządzenia do prowadzenia ciągłej hemodializy i hemofiltracji

Zespół dysponuje zaawansowaną aparaturę monitorującą układ krążenia
(cewnik Swan-Ganza, Vigileo) oraz stałym dostępem do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej.
Oddział ma 24 godzinny dostęp do wysokospecjalistycznego laboratorium klinicznego,nowoczesnej aparatury diagnostycznej w tym tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.Całodobowo współpracuje z Oddziałem Kardiochirurgii,Chrirugii Naczyniowej i Hemodynamiki.
W oddziale prowadzona jest intensywna rehabilitacja przez zespół wyspecjalizowanych rehabilitantów, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu min. HNFO( wysokoprzepływowej tlenoterapii), BiPAP – urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddechu (bez intubacji), „cough assist” – urządzenie do wymuszania kaszlu.
W obrębie oddziału od 2013 roku działa Małopolskie Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej,w ramach działania którego leczono dotychczas 30 poszkodowanych.

 

Dla Pacjenta