BADANIA KLINICZNE

Na terenie Szpitala nieprzerwanie od wielu lat prowadzone są badania kliniczne. Najwięcej z toczących się badań związanych jest z kardiologią i pulmonologią, jednakże prowadzone są również badania z dziedzin powiązanych z chorobami płuc, chorobami wątroby, hepatologii dziecięcej, neuroinfekcji i neurologii dziecięcej, a także kardiochirurgii. Najwięcej z prowadzonych badań to badania lekowe fazy III. Realizowane są również badania nowych wyrobów medycznych faz I i IV. Przy omawianiu warunków współpracy interdyscyplinarny zespół zaangażowany do negocjacji kieruje się przede wszystkim dobrem chorych. Dobro pacjenta jest najważniejsze.

Koordynowaniem procesu zawierania umów, jak również wszystkimi sprawami formalnymi związanymi z ich podpisywaniem oraz rozliczaniem ze strony Szpitala zajmuje się Dział Wspierania Badań i Rozwoju.

 

Dane kontaktowe:

tel./fax. 12  614 25 82
tel. kom. 504 299 388
e-mail: biuro(at)szpitaljp2.krakow.pl

Zgłaszanie badania:

Zgodnie z wewnętrznym Zarządzeniem Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio do Działu Wspierania Badań i Rozwoju.

Pobierz obowiązujący wzór wniosku

Wymagane dokumenty:

  • dokumenty identyfikujące wnioskodawcę tj. aktualny odpis z KRS lub jego odpowiednik, jeżeli dotyczy podmiotu zagranicznego;
  • pełnomocnictwo sponsora dla podmiotu składającego wniosek;
  • kopię dokumentu sponsora upoważniającego organizację prowadzącą badania kliniczne na zlecenie (CRO) dla ustalenia zakresu uprawnień i obowiązków tego podmiotu wraz z tłumaczeniem, jeżeli dotyczy podmiotu zagranicznego;
  • protokół badania klinicznego i streszczenie protokołu w języku polskim;
  • wzór formularza informacji dla pacjenta i „świadomej zgody pacjenta” na udział w badaniu klinicznym z oświadczeniem o jego zgodzie na przetwarzanie danych osobowych związanych z jego udziałem w badaniu klinicznym;
  • uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej Sponsora dotyczącą odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badań klinicznych odpowiadającą warunkom zawartym w  przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne lub ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;
  • kopię opinii Komisji Bioetycznej i kopię opinii Prezesa jeśli zostały wydane w dniu składania wniosku;

  • uzupełniona check lista IT (pobierz wzór);
  • umowa w wersji elektronicznej, umożliwiającej wprowadzanie zmian i komentarzy
   • pełna nazwa, adres i identyfikator podatkowy Sponsora i/lub CRO a także określenie Nabywcy i Płatnika usług zgodnie z §37k Ustawy Prawo farmaceutyczne,
   • termin przekazywania rozliczeń finansowych i informacja o konieczności oznaczenia okresu którego dotyczą z zastrzeżeniem, że umowa musi zostać rozliczona przynajmniej raz w roku na koniec roku kalendarzowego,
   • zobowiązanie Sponsora/CRO do pokrywania kosztów odsetek ustawowych od nieterminowego rozliczenia podatku w przypadku niezachowania terminu przekazania rozliczenia finansowego (jeżeli dotyczy),
   • określenie waluty opłat,
   • określenie terminu płatności każdej z wystawionych faktur, jak też sposobu ich przekazania.


  Umowa:

  W Szpitalu zawierane są jedynie umowy trójstronne. Celem rozpoczęcia negocjacji, warunków umowy i podziału budżetu pomiędzy Szpitalem i Zespołem Badawczym należy się skontaktować z Działem Wspierania Badań i Rozwoju.


  Realizacja badania:

  Sponsor zobowiązany jest do przesyłania Szpitalowi aktualnych zgód Komisji Bioetycznej i Prezesa Urzędu. Sponsor zobowiązany jest do prowadzenia regularnych rozliczeń ze Szpitalem.

   

   

  Szpital